Algemene voorwaarden | Warrior Club

Algemene voorwaarden Warrior Gym

ARTIKEL 1: DEFINITIES

Als je lid bij ons bent of wilt worden en gebruik maakt van onze diensten of producten, dan doen wij dat graag met heldere en transparante afspraken. Door je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en de huisregels van Warrior gym te accepteren. De algemene voorwaarden en de huisregels zijn terug te vinden op www.warriorclub.nl
Warrior gym: Daarmee bedoelen we stichting young movement en diensten en producten die wij aanbieden onder de naam Warrior gym.
Club: de fysieke plek waar Warrior gym fitness kickboksen en bootcamp aanbiedt.
Extra: dit zijn de diensten of faciliteiten die tegen een vergoeding van Warrior gym kunnen worden afgenomen in aanvulling op het basislidmaatschap.
Gastheer/vrouw: Onze medewerker die zorgt voor het beheer van een Club.
Ingangsdatum: De overeenkomst gaat per direct in na dat het abonnement is afgesloten.
Lid: Je kunt bij ons lid worden als je een natuurlijke persoon bent en 1 6 jaar of ouder. Warrior gym kan je vragen aan te tonen door legitimatie dat jij degene bent van wie de pas is, dat je een medegebruiker bent, of om je leeftijd te checken.
Overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen Warrior gym en het lid door inschrijving. Deze algemene voorwaarden
horen ook bij je overeenkomst, net als specifieke voorwaarden die kunnen gelden voor extra’s.
Periode van 4 weken: dit zijn de periodes waaruit je overeenkomst is samengesteld. Deze periodes starten vanaf de ingangsdatum en worden gebruikt om de betaalmomenten vast te stellen, als je gekozen hebt voor een betaling per 4 weken.
Virtuagym: Warrior gym werkt via het online platform Virtuagym. Via dit platform krijg je als lid een eigen account. Hier in vind je je digitale leden pas en kun je jou facturen inzien. Ook zijn er schema’s te vinden en kun je aan de slag met voeding tracken.

ARTIKEL 2: LID WORDEN
a. Je kunt lid worden bij Warrior gym de volgende manieren:
1. Op de website door het invullen van het online inschrijfformulier (www.warriorclub.nl); of
2. Op de club door het invullen van het inschrijfformulier aan de bar.
b. Indien je je inschrijft via de website heb je het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van je lidmaatschap. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de bedenktijd tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Deze bedenktijd geldt niet voor inschrijving op de club. Indien je binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode, dan is deze herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan Warrior gym naar rato (vanaf de activering
van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen.

ARTIKEL 2: LIDMAATSCHAP, TERMIJN
a. We hebben verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te vinden op onze website of op de club. Alle lidmaatschapsvormen geven onbeperkt of beperkt toegang tijdens de openingsuren van Warrior gym en tot de groepslessen die op de club worden aangeboden.
b. Bij de Inschrijving kun je aangeven voor welke lidmaatschapsvorm je een overeenkomst wilt aangaan. Al onze lidmaatschapsvormen kun je aangaan voor:
1. 1 of 2 jaar vast met een automatische
verlenging voor onbepaalde tijd met een betaling per 4 weken, of
2. 1 jaar vast met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd, waarbij je in één keer vooruit betaalt, of
C. Indien je onze faciliteit los wilt bezoeken of gewoon eens wilt proberen, kun je aan de bar een dagpas kopen. Je kunt met de dagpas gebruik maken van de fitness of deelnemen aan een groepsles. De dagpas geeft eenmalige toegang op de dag waarop de dagpas wordt gekocht.

ARTIKEL 3: TARIEVEN EN BETALING
a. Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief en voorwaarden, welke te vinden zijn op de website www.warriorclub.nl.
b. Als je lid wordt bij Warrior gym brengen wij inschrijfgeld in rekening. Als je je lidmaatschap hebt beëindigd en opnieuw lid wilt worden, ben je opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.
c. Als je lid wordt, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de SEPA automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment gelden. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
d. Indien je kiest voor een overeenkomst voor een jaar of 2 jaar met volledige vooruitbetaling, dan vindt de eerste betaling bij inschrijving plaats door een online betaling, kaartbetaling of contante betaling aan de bar.
e. Indien je kiest voor een overeenkomst met betaling per 4 weken, dan vindt de eerste betaling bij inschrijving plaats door een online betaling via iDeal en de volgende betalingen vooruit per 4 weken via SEPA automatische incasso en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven voor dat lidmaatschap. Onze incassoperiode bedraagt 4 weken. Dit betekent dat we 13 incasso’s kunnen uitvoeren per jaar. Een keer per jaar leidt dit ertoe dat in een kalendermaand twee incasso’s plaatvinden.
f. Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank.
g. Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht.
h. Een keer per jaar, per 1 januari, mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 5%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
i. Als je geen gebruik maakt van de overeenkomst of de extra’s, vindt geen
teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

ARTIKEL 4: OPENINGSTIJDEN
a. Warrior gym geeft aan wat de openingstijden. Het kan zijn dat er in omstandigheden afwijkende openingstijden gelden. Bijvoorbeeld in geval van calamiteiten, feestdagen of van overmacht.
b. We willen onze club goed onderhouden en soms kunnen we een tijdelijke of gedeeltelijke sluiting niet vermijden. Dit kan het geval zijn indien we bijvoorbeeld werkzaamheden in een club moeten uitvoeren, of in geval van overmacht. In dat geval heb je geen recht op restitutie van lidmaatschapsgeld.

ARTIKEL 5: WIJZIGING GROEPSLESSEN
a. Wij willen het aanbod van onze lessen altijd up-to-date houden. Dat betekent dat wij de (inhoud van de) lessen, de soort lessen en het lesrooster regelmatig aanpassen. Incidenteel kan het voorkomen dat een groepsles wordt geannuleerd. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het lidmaatschapsgeld.

ARTIKEL 6: VERHUIZING OF BLESSURE
a. Als je gaat verhuizen, binnen een straal van 1 5 km van je oude woonadres veranderd er niks aan jou overeenkomst. Verhuis je verder dan 1 5 km van je huidige woonadres geven we je in dat geval de mogelijkheid je overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, welke ingaat op het moment van ontvangst van de opzegging. In dat geval zullen we je vragen aan te tonen wat je nieuwe woonadres is door een kopie van de inschrijving bij je gemeente.
b. We hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt sporten. Indien je om medische redenen blijvend geen gebruik meer kunt maken van je lidmaatschap, kun je deze tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving. Je dient dan bewijs te overleggen dat je gezien je medische situatie niet meer in staat bent gebruik te maken van je overeenkomst, bijvoorbeeld door een doktersverklaring.
c. Opschorting van je lidmaatschap om welke reden dan ook is niet mogelijk.

ARTIKEL 7: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP
a. Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van een 1 of 2 jaar, kun je deze uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
B. Je kunt je overeenkomst opzeggen op verschillende manieren. Dit kan je doen aan de bar in de club of via de Virtuagym app.
C. Wij streven ernaar in de club een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar respecteert en de regels worden nageleefd. Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je niet houdt aan de huisregels of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan Warrior gym je de toegang tot de club ontzeggen en de overeenkomst (per direct) beëindigen. De beoordeling van de situatie is exclusief voorbehouden aan Warriorgym. Je opnieuw inschrijven na een dergelijke ontzegging is een gegronde reden om het nieuwe lidmaatschap per direct te beëindigen.
D. Samen sporten wordt bij Warrior gym gestimuleerd. Het coachen van andere sporters op de clubs wordt echter uitsluitend overgelaten aan de personal trainers waarmee wij exclusief samenwerken. Als je toch personal training diensten aanbiedt kan dat voor ons een reden zijn om je overeenkomst te beëindigen.
E. Indien je een ander persoon, lid of geen lid, illegaal toegang verleent op enige wijze, bijvoorbeeld door deze mee te laten lopen door de toegangspoort of je pas te geven, kan Warruor gym hiervoor als boete de waarde van een dagpas in rekening brengen en de toegang tot de club blokkeren totdat deze boete is voldaan. Bij meerdere overtredingen kan Warrior gym de overeenkomst beëindigen.

ARTIKEL 8: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID
a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze faciliteiten, dien je zelf in te schatten wat je aan kunt. Wij bieden geen actieve begeleiding door personen op de club. Je kunt een Personal Trainer in de arm nemen, een introductiesessie kopen of gebruik maken van de tips en adviezen die we geven in onze app of via andere middelen in de club. Je blijft zelf echter altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je daarin maakt. Het gebruik van de faciliteit is voor jouw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is.
b. Warrior gym en onze medewerkers zijn niet
aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt in onze clubs.
c. We adviseren je geen waardevolle spullen mee te nemen naar de Club. Warrior gym stelt altijd lockers ter beschikking maar gebruik daarvan is voor eigen risico. De ervaring leert dat geen enkele locker veilig is voor ervaren dieven. Warrior gym aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen.

ARTIKEL 9: KLACHTEN
a. Wij doen ons uiterste best iedereen van dienst te zijn en willen met onze club zoveel mogelijk mensen toegang geven tot onze sportfaciliteit. Indien je klachten hebt betreuren we dat maar horen we dat uiteraard graag. Je kunt je wenden tot de gastheer/ vrouw in onze club en in tweede instantie een
klachten mail sturen naar info@warriorclub.nl
ARTIKEL 10: PERSOONSGEGEVENS
a. Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. Warrior gym verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
b. In de privacyverklaring van Warrior gym wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens.
De privacyverklaring van Warrior gym kun je terugvinden op onze website.
c. Ter bescherming van de veiligheid van de mensen en goederen in en om onze club, maken wij gebruik van video- en audio toezichtapparatuur om de club 24 uur per dag te observeren. Video- en audiotoezicht is beperkt tot de sportzaal, en is niet aanwezig in de toilet-, douche- en kleedruimtes.

ARTIKEL 1 1 : TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
a. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Warrior gym aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Warrior gym zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter.